Mobirise bootstrap website builder

STICHTING TOEZICHT ROBINIA GOLD

voor participanten STRG

STAND VAN ZAKEN

December 2015

Stichting Toezicht Robinia Gold (STRG) en Stichting Robinia Exploitatie (SRE) zijn na de afwikkeling van het faillisement van Robina Gold in 2007 opgericht. SRE is aansprakelijk voor het beheer en onderhoud van de percelen die na afwikkeling van het faillisement uit de boedel van Robinia Gold zijn overgebleven. STRG houdt toezicht op de inkomsten en uitgaven en het belang van de overgebleven participanten.

Doel van STRG en SRE is ervoor te zorgen dat de participanten die in de afwikkeling van het faillisement van Robinia Gold gekozen hebben om door te gaan met hun participatie, daarvoor het meeste rendement te behalen.

In de jaren 2008 - 2013 is door beide stichtingen bekeken op welke manier er opbrengst van de Robinia Gold teelt behaald zou kunnen worden op een zodanige manier dat de aangsloten participanten aan het eind van de looptijd, rond 2025, een positief resultaat geboden kon worden.

Dit bleek niet mogelijk. De bomen groeiden niet snel genoeg, de opbrengst is laag en Robinia hout bleek door de lastige verwerking, nauwelijks te sluiten voor hetgeen het ooit bedoeld was: vervanging van tropisch hardhout in deuren, kozijnen en dergelijke.

Het enige wat mogelijk leek, was versnippering van de bomen tot pellets voor de open haard. In alle gevallen zouden de kosten voor het rooien hoger zijn dan de opbrengst.

Daartoe is in overleg met de participanten tijdens de jaarlijkse Algemene Participanten Vergadering besloten de mogelijkheden tot verpachting van de gronden verder uit te werken. Direct gevolg daarvan is dat de bomen gerooid moesten worden. Dit is in 2014 in gang gezet, waarbij eerst het perceel Finsterwolde gekapt en geruimd is, en in 2015 het perceel Onstwedde. 

Beide percelen worden nu verpacht. STRG/SRE verwacht dat de opbrengsten van de pacht op termijn bijdragen aan het postieve resultaat omdat het eigen vermogen nu niet langer aangesproken hoeft te worden voor beheer en onderhoud. 

Daarnaast zijn de gronden van de percelen na een aantal jaren verpacht te zijn geweest, beter te verkopen omdat de gronden dan rijp voor landbouw zijn. 

Tijdens de AVP van 2015 is besloten door de aanwezige particpanten dat dit proces verder doorgezet kan worden voor de overige percelen.

COMMUNICATIE

Alle communicatie door STRG/SRE met de participanten geschiedt via email. Daartoe is het van belang dat STRG/SRE beschikt over het juiste email adres. Bent u participant in STRG en heeft u nog nooit een email van ons gehad, dan beschikken wij niet over uw juiste email adres. In dat geval verzoeken wij u het correcte email
adres aan ons toe te sturen: info@strg.nl met vermelding van uw participatie gegevens.

CONTACTS
Email: info@strg.nl